BIMserver.center proporciona un entorn dissenyat per integrar fàcilment les seves aplicacions en un flux de treball obert, alhora que una plataforma comercial per promoure, distribuir i comercialitzar les seves aplicacions.

BIMserver.center Connection API

Conceptes fonamentals

img_info2

La tecnologia BIM: el futur necessari

La construcció de models BIM representa el futur en el desenvolupament de projectes en el sector de l'arquitectura, enginyeria i construcció. Consisteix en la incorporació de les noves tecnologies, àmpliament utilitzades en altres àmbits de la indústria i l'oci, al procés productiu o flux de treball que regeix l'activitat diària dels professionals i empreses vinculades a aquest sector.

La necessitat d'abandonar el flux de treball tradicional, basat en models de càlcul desconnectats i en l'intercanvi de plànols i llistats, fa que la implantació d'aquesta tecnologia sigui ja una demanda urgent. El flux de treball resultant, basat en la gestió de models BIM, permetrà el desenvolupament de projectes, en totes les seves fases, d'una forma molta més eficient, oberta, coordinada i lliure d'errors.

Aplicacions BIM: la demanda del mercat

Des del punt de vista de les aplicacions utilitzades per a l'elaboració dels projectes, la incorporació de la tecnologia BIM materialitza la possibilitat real d'interacció entre aquestes aplicacions, de manera que ja no es tindrà un conjunt d'eines aïllades que són utilitzades per professionals que treballen sense una possibilitat real de coordinació. En un flux de treball BIM real, els professionals treballen de forma coordinada i simultània, utilitzant aplicacions que incorporen la possibilitat d'actualitzar els models de forma automàtica, garantint que la informació flueix de forma constant, intercanviant-se entre les diferents aplicacions i ajudant als projectistes en la presa de decisions i en la detecció i solució d'errors de projecte.
Per tant, si vostè és un desenvolupador d'aplicacions per a arquitectura, enginyeria i construcció, hauria de considerar, a curt termini, la necessitat que les seves eines incorporin, d'una manera o altra, la possibilitat d'integrar-se en un flux de treball BIM. El contrari significaria quedar-se fora del flux de treball mitjançant la gestió de models BIM, la implantació dels quals és ja una demanda urgent per part dels professionals del nostre sector.
img_info2
img_info2

La proposta de les aplicacions BIM tradicionals

Les grans aplicacions BIM tradicionals plantegen un flux de treball basat, fonamentalment, en una única aplicació, un únic fitxer de dades (en format natiu) i un únic usuari (no es contempla el treball simultani i col·laboratiu real). Amb aquest plantejament, l'única solució possible perquè altres aplicacions s'incorporin al flux de treball, és el desenvolupament d'un plug-in específic programant sobre l'API (interfície de programació particular) proporcionada per cadascuna d'aquestes aplicacions BIM.

Efectivament, això és una solució admissible, però planteja, en la nostra opinió, alguns problemes greus que no existeixen en un flux de treball obert. Des del punt de vista de l'usuari té l'inconvenient que implica canviar l'entorn de treball al que està acostumat, ja que els plug-in només funcionen sobre l'aplicació principal que, a més, cal adquirir per poder treballar. D'altra banda, des del punt de vista del desenvolupador, requereix l'adaptació específica del seu software per a una aplicació BIM concreta, la qual cosa té unes implicacions estratègiques, al nostre judici, molt greus, ja que subordinem la nostra política comercial i la nostra base instal·lada de clients a l'estratègia futura de l'aplicació BIM principal.

La proposta de BIMserver.center

Des de BIMserver.center, en contraposició a les eines BIM tradicionals, plantegem un flux de treball basat en l'intercanvi d'informació mitjançant fitxers IFC (formats oberts i públics), generats per cada aplicació. El projecte es desenvolupa sobre la base d'un conjunt de fitxers IFC (no un sol fitxer natiu) generats pels professionals que intervenen en el projecte (no un sol usuari) i que utilitzen diverses aplicacions a la seva elecció (no un sol programa).
Per tant, perquè una aplicació quedi integrada en el flux de treball proposat, en principi, només ha de llegir i gravar fitxers IFC. Aquesta implementació, en tractar-se de fitxers en formats oberts i públics, no implica una subordinació estratègica a un altre desenvolupador i, a més, és una funcionalitat demandada pels usuaris per a qualsevol aplicació. Els processos d'actualització del model BIM es poden implantar de forma gradual i no invasiva respecte a l'interfície d'usuari original de les aplicacions.
En definitiva, la integració d'aplicacions en el flux de treball proposat és molt senzilla, ja que no requereix el redisseny d'aquestes i només cal fer un petit esforç de disseny, que no d'implementació, per als processos d'actualització del model BIM (interacció amb el model). A més, els usuaris no tindran la necessitat de canviar d'aplicació ni d'interfície d'usuari, mantenint-se exclusivament en l'àmbit de les seves competències i coneixements adquirits.
Per al disseny d'aplicacions noves, el flux de treball permet desacoblar el disseny funcional de l'aplicació del disseny de la seva interacció en aquest flux de treball, la qual cosa redunda en un esforç de desenvolupament i implementació escalable i desacoblat.
Des del punt de vista conceptual, aquest desacoblament es pot realitzar gràcies a que, en el flux de treball proposat, la informació es distribueix en una única direcció. Per tant, s'elimina la necessitat de sincronització bidireccional entre les diferents aplicacions utilitzades per al desenvolupament del projecte. D'aquesta forma, per integrar-se en el flux de treball Open BIM, les aplicacions s'han de dissenyar per a una tasca específica, deixant per a les últimes fases del desenvolupament de l'aplicació la integració en el flux de treball.
img_info2

Formulari de contacte